Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti HMK Komandor s. r. o. pre kúpne zmluvy uzavreté prostredníctvom internetového obchodu www.superinterier.sk/obchod (ďalej len "VOP")


I. Základné ustanovenia
1) Tieto VOP platia pre nákup v internetovom obchode spalnasnov.com. VOP bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho, ktorým je spoločnosť HMK Komandor s. r. o, so sídlom 94901 Nitra, Jelenecká 44, IČO:44 84 22 52, IČ DPH: SK2022966499, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č.: 25548/N (ďalej len "dodávateľ") a kupujúceho (ďalej len "zákazník").

2) Kúpne zmluvy uzavreté prostredníctvom internetového obchodu sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak je zmluvnou stranou zákazník - spotrebiteľ, vzťahy neupravené VOP sa riadia Občianskym zákonníkom (č. 40/1964 Zb. v znení neskorších zmien a dodatkov), zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 250/2007 Z.z. v znení neskorších zmien a dodatkov) a zákonom o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (č. 108/2000 Z.z. v znení neskorších zmien a dodatkov). Ak je na strane kupujúceho zákazník - podnikateľ (obchodná spoločnosť), vzťahy neupravené VOP sa riadia Obchodným zákonníkom (č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a dodatkov).

3) Dodávateľ zverejňuje zoznam tovarov, ktoré ponúka zákazníkovi a umožňuje zákazníkovi tovary objednávať prostredníctvom aplikácie na internetovej adrese https://www.spalnasnov.com (ďalej len "internetový obchod"). Tieto VOP sú viazané výlučne na nákup v internetovom obchode dodávateľa. Odoslaním objednávky formou elektronického obchodu zákazník vyjadruje, že si VOP prečítal, úplne porozumel ich obsahu, s VOP súhlasí a v plnom rozsahu sa ich zaväzuje dodržiavať. Na oboznámenie sa s VOP má zákazník dostatočný čas pred uzatvorením kúpnej zmluvy.

4) Nákup tovaru prostredníctvom internetového obchodu môžu uskutočňovať fyzické osoby a právnické osoby bez ohľadu na právnu formu.


II. Vymedzenie NIEKTORÝCH pojmov
1) Kúpnou zmluvou sa rozumie zmluva uzavretá medzi dodávateľom (predávajúcim) a zákazníkom (kupujúcim), ktorej predmetom je kúpa tovaru ponúkaného dodávateľom na internetovej stránke elektronického obchodu dodávateľa – www.spalnasnov.com, uzavretá spôsobom uvedeným v týchto VOP (ďalej len "kúpna zmluva").

2) Dodávateľ je obchodná spoločnosť HMK Komandor s. r. o, so sídlom 94901 Nitra, Jelenecká 44, IČO:44 84 22 52, IČ DPH: SK2022966499, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č.: 25548/N, ktorá pri uzatváraní zmluvy a jej plnení podľa týchto VOP koná v rámci svojej obchodnej činnosti.

3) Zákazník – spotrebiteľ je v zmysle ustanovenia § 52 ods. 4 Občianskeho zákonníka osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej, alebo inej podnikateľskej činnosti ale nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti. Zákazník, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, nie je spotrebiteľom (ďalej len "zákazník").

4) Zákazník, ktorý nie je spotrebiteľ je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky, či používa služby za účelom svojho podnikania. Zmluvný vzťah sa riadi Obchodným zákonníkom a tieto VOP pre takýto vzťah platia primerane a iba v rozsahu, ktoré sa ho vzhľadom na povahu veci týkajú (ďalej len "zákazník").

5) Tovarom sa rozumejú produkty, ktoré sú v aktuálnej ponuke dodávateľa pre nákup prostredníctvom internetového obchodu dodávateľa na internetovej stránke www.spalnasnov.com (ďalej len "tovar").

6) Objednávkou sa rozumie jednostranný právny úkon, ktorý adresuje zákazník dodávateľovi s cieľom získať ním ponúkaný tovar (ďalej len "objednávka").III. Informácie o tovare a cene ZA TOVAR
1) Internetový obchod obsahuje zoznam tovaru ponúkaného dodávateľom k predaju, a to vrátane cien jednotlivého ponúkaného tovaru.

2) Informácie o tovare uvedené v katalógu internetového obchodu sú čerpané z verejne prístupných zdrojov a oficiálnych stránok výrobcu tovaru. Dodávateľ nezodpovedá za korektnosť informácií čerpaných z týchto zdrojov. Obrázky zobrazené pri výrobku môžu byť len ilustračné.

3) Cena tovaru zahŕňa daň z pridanej hodnoty (DPH). V niektorých prípadoch cena nezahŕňa náklady na doručenie objednaného tovaru do miesta určenia, ktoré je poskytované ako doplnková služba (tieto prípady špecifikuje cenník dopravy uverejnený na stránke www.spalnasnov.com)

4) Ponuka predaja tovaru a ceny tovaru zostáva v platnosti počas doby, keď sú zobrazované na stránke internetového obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť dodávateľa uzatvoriť so zákazníkom kúpnu zmluvu za podmienok dojednaných so zákazníkom individuálne. Akékoľvek ponuky predaja tovaru umiestnené na stránke internetového obchodu sú nezáväzné a dodávateľ nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadne tohto tovaru.

5) Dodávateľ si vyhradzuje právo upraviť cenu tovaru uvedenú v katalógu internetového obchodu pri objednávkach všetkých výrobkov, pokiaľ zistí, že daná cena za tovar bola chybne uvedená alebo pokiaľ bol tovar vypredaný a už nie je možné dodať ho za pôvodných podmienok. O tejto skutočnosti bude informovať zákazníka pred potvrdením jeho objednávky, pričom zákazník môže takto upravenú objednávku bez penalizácie stornovať.

6) Pri nákupe v internetovom obchode nie je možné uplatnenie akýchkoľvek klubových, čenských alebo zamestnaneckých zliav.


IV. UZAVRETIE KÚPNEJ ZMLUVY
1) Návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy je odoslaná objednávka tovaru zákazníkom. Pokiaľ nie je pri danom tovare uvedené inak, tovar, ktorý je uvedený v katalógu internetového obchodu si zákazník objednáva vyplnením všetkých požadovaných informácií pomocou elektronickej objednávky priamo na stránke internetového obchodu. Ak objednávka neobsahuje všetky vyžadované náležitosti považuje sa za neúplnú. V prípade neúplnej objednávky sa dodávateľ pokúsi kontaktovať zákazníka (ak je to možne s ohľadom na poskytnuté údaje) a vyzvať ho na odstránenie nedostatkov objednávky a k jej doplneniu. Momentom doručenia doplňujúcich údajov dodávateľovi sa objednávka považuje za úplnú.

2) Po zaslaní objednávky bude zákazníkovi zaslaný informačný email s predmetom "Zaevidovanie objednávky", ktorý potvrdí zaradenie objednávky na spracovanie. Týmto nevzniká kúpna zmluva medzi dodávateľom a zákazníkom a ani sa nepotvrdzuje objednávka.

3) Po overení disponibility tovaru a platných cien dodávateľ objednávku zákazníkovi potvrdí zaslaním emailovej správy s predmetom "Potvrdenie objednávky" (akceptácia). Pri potvrdení bude stanovená celková cena objednaného tovaru a služieb (s ohľadom na prípadné dodatočné náklady za dopravu tovaru) a záväzný termín dodania, ktorý môže byť so súhlasom zákazníka dlhší ako štandardná lehota uvedená v podmienkach dodania. Kúpna zmluva medzi dodávateľom a zákazníkom je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu (potvrdenia) dodávateľom zákazníkovi.

4) Uzavretím kúpnej zmluvy sa dodávateľ zaväzuje dodať zákazníkovi objednaný tovar v požadovanej kvalite, množstve a dohodnutej cene (cene platnej v čse odoslania objednávky zákazníkom dodávateľovi). Zákazník sa zaväzuje dodaný tovar prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú kúpnu cenu a prípadné náklady na doručnie tovaru.

5) V prípade objednania tovaru, ktorý je potrebné pre zákazníka objednať, bude zákazníkovi účtovaná zálohová platba vo výške 50% z celkovej ceny objednaného tovaru. O tejto skutočnosti bude zákazník dodávateľom informovaný. Vystavením zálohovej faktúry nevzniká kúpna zmluva. V tomto prípade pri stornovaní objednávky nebude zákazníkovi už zaplatená záloha vrátená. Termín dodania tovaru na objednávku je do 4 týždňov. Ak sa zákazník rozhodne, že miesto zálohovej platby zaplatí plnú sumu objednávky, 50% z tejto sumy je považovaných za zálohovú platbu, ktorá sa riadi ustanoveniami tohto odseku.

6) Kúpnu zmluvu je možné meniť, č rušiť iba na základe dohody zmluvných strán, alebo zo zákonných dôvodov.


V. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

1) Zákazníkovi spotrebiteľovi vzniká právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy za podmienok upravených zákonom č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji, a to do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť doručené dodávateľovi najneskôr posledný deň 14 dňovej lehoty. Náklady na dopravu tovaru dodávateľovi znáša spotrebiteľ.

2) Spotrebiteľ v prípade použitia práva na odstúpenie od zmluvy musí dodávateľovi vydať všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal. Vrátený tovar musí byť kompletný a nepoškodený, nemôže niesť známky používania. Ak obsahuje spotrebný materiál, tento nemôže byť rozbalený. Tovar musí byť vrátený so všetkým príslušenstvom a v pôvodnom obale. Pokiaľ toto už nie je možné (napr. tovar bol zničený, spotrebovaný), musí spotrebiteľ poskytnúť dodávateľovi peňažnú náhradu ako protihodnotu toho, čo už nemôže byť vydané. Dodávateľ má právo takúto pohľadávku si započítať úplne alebo čiastočne už zo zaplatenej kúpnej ceny spotrebiteľom. Pokiaľ je vrátený tovar poškodený iba čiastočne, môže dodávateľ uplatniť u spotrebiteľa právo na náhradu škody a započítať svoj nárok z ceny a vrátiť spotrebiteľovi kúpnu cenu zníženú o započítanú pohľadávku. Dodávateľ je v takomto prípade povinný vzniknutú škodu preukázať.

3) V prípade že spotrebiteľ využije právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy, dodávateľ je oprávnený vykonať preskúmanie vráteného tovaru hlavne pre zistenie či nie je vrátený tovar poškodený, opotrebovaný či čiastočne spotrebovaný. Od skončenia tejto lehoty vráti dodávateľ kúpnu cenu (bez nákladov vynaložených na dodanie tovaru) zákazníkovi najneskôr do štrnástich dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy.

4) Spotrebiteľ si svoje právo na odstúpenie od zmluvy môže uplatniť písomne, elektronickou poštou na adrese info@spalnasnov alebo osobne v sídle dodávateľa. Telefonicky a zaslaním SMS správy právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy uplatniť nemožno. Zákazník je po zaslaní žiadosti elektronickou poštou povinný overiť si prijatie žiadosti telefonicky na t.č. 0903 268 821. Zákazník je povinný vrátiť dodávateľovi aj kópiu daňového dokladu, ktorý zákazník obdržal spolu so zásielkou.

5) V prípade, ak je objednaným tovarom matrac, tento spolu s doplnkovým tovarom je určený osobitne pre jedného spotrebiteľa (z hygienických dôvodov). Z tohto dôvodu sa na neho aplikuje ust. § 12 ods.5 písm. c) zák. č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji, na základe ktorého spotrebiteľ nemôže (ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú inak) odstúpiť od zmluvy, ak predmetom je tovar určený osobitne pre jedného spotrebiteľa.

VI. STORNO OBJEDNÁVKY ZO STRANY ZÁKAZNÍKA A DODÁVATEĽA

1) Dodávateľ je viazaný ponukou vrátane ceny tovaru od potvrdenia objednávky elektronickou správou s predmetom "Potvrdenie objednávky" až po uplynutie lehoty na dodanie, ktorá bola dohodnutá so zákazníkom.

2) V prípade, že objednávka nebola potvrdená, zákazník má právo stornovať ju. V takomto prípade nie je zákazníkovi účovaný storno poplatok.

3) V prípade, že zákazník stornuje už potvrdenú objednávku, je povinný uhradiť dodávateľovi všetky preukázateľné účlne vynaložené náklady, ktoré mu vznikli v súvislosti s realizáciou danej objednávky, najmä v prípade ak zákazník stornuje objednávku po jej odoslaní dodávateľom a dodávateľovi vznikli náklady na dopravu tovaru. V prípade, že zákazník uhradil zálohu za objednaný tovar, táto sa mu pri stornovaní objednávky nevracia.

4) Ak zákazník stornuje objednávku z dôvodu nedodržania publikovanej ceny alebo dodacej lehoty dodávateľom, storno poplatok mu nebude účovaný a uhradená záloha mu bude vrátená.

5) Zákazník môže objednávku stornovať zaslaním žiadosti na emailovú adresu info@spalnasnov.com, alebo osobne v sídle dodávateľa.

6) Dodávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od kúpnej zmluvy pokiaľ nedôjde k dohode so zákazníkom o zmene podmienok kúpnej zmluvy v týchto prípadoch: tovar sa už prestal vyrábať, alebo prestal dodávať, alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru alebo vlastnosti výrobku. V prípade, že zákazník zaplatil už čsť, alebo celú častku kúpnej ceny, a ak nedôjde k dohode o zmene zmluvy, bude mu táto častka prevedená späť na jeho účt, alebo adresu a kúpna zmluva stratí platnosť.

7) Dodávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade, že nie je možné potvrdenie prijatia objednávky zaslať informatívnym e-mailom zákazníkovi a súčasne ho ani inak kontaktovať (nesprávne uvedené telefónne číslo, alebo nesprávne uvedená adresa e-mailu, alebo ak zákazník neodpovedá na e-maily alebo telefónny kontakt). V takomto prípade vzniká zákazníkovi povinnosť uhradiť storno poplatok tak, ako v prípade stornovania objednávky zákazníkom.

8) O odstúpení od kúpnej zmluvy bude zákazník preukázateľne informovaný telefonicky alebo emailom.


VII. Platobné podmienky

1) Pri platbe na dobierku je zákazníkovi popri cene tovaru účtovaný aj príplatok podľa aktuálneho cenníka dopravy, ktorý je uvedený na stránke internetového obchodu. Celkovú platbu dobierky zákazník v plnej výške uhradí kuriérovi pri prevzatí zásielky.

2) V prípade platby internetovým platobným systémom alebo prevodom na účet, zákazník zrealizuje platbu bezodkladne po potvrdení objednávky, najneskôr však do troch kalendárnych dní. Zakúpený tovar bude vyexpedovaný až po zaplatení jeho ceny, čím sa rozumie pripísanie celej ceny tovaru vrátane prípadného príplatku za prepravu na účet dodávateľa. Ak nebude platba dodávateľovi pripísaná na účet do troch kalendárnych dní od potvrdenia objednávky, má dodávateľ právo predmetnú objednávku stornovať.

3) V prípade, že zmluvným stranám vznikne nárok na vzájomné vrátenie poskytnutých plnení alebo poskytnutých plnení znížených o storno poplatok, vyrovnajú si tieto záväzky do 15 dní od vzniku práva na vrátenie plnení, t.j. od platného odstúpenia od kúpnej zmluvy.

4) Objednávku odoslanú cez internetovú stránku spalnasnov.com nie je možné uhradiť inak ako hotovosťou kuriérovi alebo prevodom na účet. Nie je možné ju hradiť akýmikoľvek poukážkami alebo šekmi, vydanými dodávateľom, či iným právnym subjektom.


VIII. Podmienky dodania tovaru

1) Ak sa nedohodlo inak, dodávateľ sa zaväzuje tovar dodať najneskôr do 14 pracovných dní pri objednávke vankúšov a paplónov, anatomických vankúšov, bytového textilu, matracových chráničov. Uvedené lehoty začnú plynúť od momentu uzatvorenia kúpnej zmluvy a pri platbe internetovým platobným systémom alebo prevodom na účet nadobúdajú účinnosť od pripísania platby na účet dodávateľa.

2) Zákazník sa zaväzuje pred prebratím zásielky dôkladne skontrolovať balenie výrobku. Ak zistí, že balenie nesie známky mierneho poškodenia, zásielku je povinný prebrať a zároveň je povinný uviesť poškodenie do preberacieho protokolu. Ak zistí, že balenie nesie známky vážneho poškodenia (keď je možné predpokladať, že došlo aj k poškodeniu vnútorného obsahu zásielky), je zásielku povinný odmietnuť a bezodkladne informovať dodávateľa emailom. Po doručení je zákazník povinný bezodkladne a dôkladne skontrolovať obsah balíka. Ak dodatočne zistí, že tovar je poškodený alebo nekompletný, kontaktuje dodávateľa emailom. Reklamácie tohto charakteru je potrebné u dodávateľa uplatniť do 24 hodín od doručenia tovaru. Na neskoršie reklamácie mechanického poškodenia sa nebude prihliadať.

3) Zákazník je informovaný o odoslaní tovaru najneskôr deň pred jeho doručením. Zákazník je povinný zabezpečiť bezproblémové prevzatie tovaru, najmä tým, že v dňoch plánovaného doručenia bude dostupný na telefónnom čísle určenom pre doručenie alebo prítomný na adrese doručenia. Pokiaľ túto povinnosť nie je možné splniť, je povinný informovať dodávateľa, dohodnúť sa s ním na náhradnom termíne doručenia alebo určiť náhradnú osobu, ktorá povinnosť prevzatia tovaru splní za pôvodného príjemcu zásielky. Pokiaľ tak neučiní a tovar bude vrátený späť na náklady odosielateľa z dôvodu opakovaného nezastihnutia zákazníka, platia rovnaké podmienky ako pri bezdôvodnom odmietnutí zásielky, špecifikovanom v bode 4.

4) Pokiaľ zákazník bezdôvodne odmietne prevziať riadne dodávaný tovar, je povinný dodávateľovi uhradiť náklady, ktoré mu vznikli pri pokuse o doručnie tovaru zákazníkovi a následnom doruční tovaru späť k odosielateľovi.


IX. Spracovanie osobných údajov1) Všetky údaje požadované pri registrácii slúžia len k zabezpečeniu realizácie objednávky zákazníka (spracovania objednávky, dodania tovaru) a pre potreby vlastného marketingu dodávateľa, ako aj pre potreby neskoršej komunikácie so zákazníkom (reklamácia, stornovanie objednávky, vrátenie objednaného tovaru). Údaje nie sú poskytované žiadnym tretím osobám, s výnimkou produktov pri ktorých je výslovne uvedený opak. Výnimku predstavujú externí dopravcovia, ktorým sú osobné údaje zákazníkov odovzdávané v rozsahu, ktorý je nutný pre doručenie tovaru.

2) Všetky osobné údaje sú chránené v zmysle platného právneho poriadku Slovenskej republiky, najmä zákona č 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon o ochrane osobných údajov").

3) Dodávateľ zhromažďuje osobné údaje zákazníka v tomto rozsahu: krstné meno, priezvisko, e-mailová adresa, názov firmy, fakturačá adresa, adresa dodania, kontaktné telefónne číslo.

4) Zákazník udeľuje dodávateľovi v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov súhlas na spracovávanie jeho osobných údajov uvedených v objednávke za účelom plnenia uzavretej kúpnej zmluvy a za účelom ponúkania služieb a tovarov dodávateľa, zaasielania informácie o produktoch dodávateľa, a to aj elektronickými prostriedkami (e-mail, sms správy, telemarketing). Zákazník udeľuje dodávateľovi súhlas dobrovoľne, na dobu do jeho odvolania. Zákazník má právo udelený súhlas kedykoľvek odvolať. 


X. NEWSLETTER

1) E-mailová adresa zadaná zákazníkom do systému objednávok nebude poskytnutá tretím stranám. E-mailová adresa bude použitá výhradne na (i) účly spätného kontaktu so zákazníkom, (ii) získanie informácií o spokojnosti s tovarom, č službami, (iii) na zasielanie obchodných informácií o novinkách, akciách, č novom tovare (tzv. newsletter).

2) Newsletter je dodávateľom posielaný zákazníkovi maximálne raz mesačne a je kedykoľvek možné odvolať súhlas s príjmom e-mailov, a to (i) kliknutím na odkaz priamo v e-mailovej správe newsletteru, (ii) e-mailom na kontaktnej adrese: info@spalnasnov.com, (iii) telefonicky, písomne, alebo osobne na predajni dodávateľa.

3) Nákupom tovaru zákazník výslovne súhlasí s automatickým zaradením do zoznamu pre zasielanie obchodných informácií.


XI. Záverečné ustanovenia

1) Tieto VOP vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na internetovej stránke dodávateľa. Písomnou dohodou medzi zákazníkom a dodávateľom môže byť vylúčné použitie týchto VOP, prípadne jednotlivých ich ustanovení.

2) Momentom uzatvorenia kúpnej zmluvy zákazník prijíma všetky ustanovenia VOP v znení platnom v deň odoslania objednávky vrátane ceny objednaného tovaru uvedenej v potvrdenej objednávke, pokiaľ nebolo v konkrétnom prípade preukázateľne dohodnuté inak.

3) Zmluvné vzťahy medzi dodávateľom a zákazníkom posudzujú podľa VOP platných v čase vzniku zmluvného vzťahu (uzavretia kúpnej zmluvy).

4) Dodávateľ si vyhradzuje právo tieto VOP kedykoľvek zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia, pričom do platnosti vstupujú dňom ich zverejnenia na internetovej stránke dodávateľa.

V Nitre 9. januára 2024